Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Gun Icinde Bilgisayarinizi Kullanirken Kac Tiklama Yaptiginizi Merak Ediyor Musunuz?

Belirlediğiniz zamanda mouse ile kaç tıklama yaptığınızı sayar. Formu kapattığınızda systrayda saymaya devam eder.
Forumunuza 2 adet Label ve 1 adet Buton ekleyin.
"LabelSolDeger" ve "LabelSagDeger" olarak iki labelinizi, "CmdSifirla" olarak ta butonunuzu isimlendirin.

'*********** Module yapıştırılacak alan **************
Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer

Public Const VK_TAB = &H9
Public Const VK_F1 = &H70
Public Const VK_F10 = &H79
Public Const VK_F11 = &H7A
Public Const VK_F2 = &H71
Public Const VK_F7 = &H76
Public Const VK_F8 = &H77
Public Const VK_LBUTTON = &H1
Public Const VK_RBUTTON = &H2

Public Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hwnd As Long
uId As Long
uFlags As Long
uCallBackMessage As Long
hIcon As Long
szTip As String * 64
End Type
Public Const NIM_ADD = &H0
Public Const NIM_MODIFY = &H1
Public Const NIM_DELETE = &H2
Public Const WM_MOUSEMOVE = &H200
Public Const NIF_MESSAGE = &H1
Public Const NIF_ICON = &H2
Public Const NIF_TIP = &H4
Public Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203 'Double-click
Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201 'Button down
Public Const WM_LBUTTONUP = &H202 'Button up
Public Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206 'Double-click
Public Const WM_RBUTTONDOWN = &H204 'Button down
Public Const WM_RBUTTONUP = &H205 'Button up

Public Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean'********Forma yapıştırılacak alan*****
Dim SayL, SayR As Long
Dim nid As NOTIFYICONDATA

Private Sub CmdSifirla_Click()
SayL = 0
SayR = 0
    LabelSolDeger = SayL
    LabelSagDeger = SayR
Me.Caption = "TıkSay " & Time & "' den beri"
End Sub

Private Sub Form_Load()
CmdSifirla = True
End Sub

Private Sub MnuExit_Click()
End
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_LBUTTON) Then
    SayL = SayL + 1
    LabelSolDeger = SayL
ElseIf GetAsyncKeyState(VK_RBUTTON) Then
    SayR = SayR + 1
    LabelSagDeger = SayR
End If

End Sub

Sub minimize_to_tray()
Me.Hide
With nid
    .cbSize = Len(nid)
    .hwnd = Me.hwnd
    .uId = vbNull
    .uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
    .uCallBackMessage = WM_MOUSEMOVE
    .hIcon = Me.Icon
End With
Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nid
End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

Dim msg As Long
Dim sFilter As String

msg = X / Screen.TwipsPerPixelX
Select Case msg
    Case WM_LBUTTONDOWN
        Me.Show
        Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
    Case WM_LBUTTONUP
    Case WM_LBUTTONDBLCLK
    Case WM_RBUTTONDOWN
    Case WM_RBUTTONUP
        PopupMenu Mnu
    Case WM_RBUTTONDBLCLK
End Select

End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Cancel = 1
minimize_to_tray
End Sub
Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=