Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Yap-Boz Oyunu

GDIPlus grafik apisi kullanılarak yapılmış, sade, anlaşılır ve tarafımdan yazılmış bir oyun.
Genel
Uygulamada;
1- mdlMain (module): Genel değişkenlerin bulunduğu modül
2- mdlGDIPlus (module): GDIPlus fonksiyon, enum ve type lerinin bulunduğu modül
3- CCell (class): Oyundaki resim hücrelerini yöneten class
4- CTable (class): Oyunun genel resim bilgisini yöneten class
5- frmMain (form): Oyunun çizildiği genel form
...bölümleri kullanılmıştır.

mdlMain


Bu modülde genel tanımlamalar ve user32 library nin DrawEdge fonksiyonu kullanılmıştır.

Kullanılan Sabitler;
Public Const COLUMNS  As Long = 4   ' Oyundaki toplam kolon sayisi
Public Const ROWS  As Long = 3      ' Oyundaki toplam satır sayisi
Public Const ORGX  As Long = 4      ' Oyun tablosunun baslangiç koordinatlari (x)
Public Const ORGY  As Long = 4      ' Oyun tablosunun baslangiç koordinatlari (y)
Public Const CELLW  As Long = 110   ' Oyundaki tek bir hücrenin genisligi
Public Const CELLH  As Long = 110   ' Oyundaki tek bir hücrenin yüksekligi

Kullanılan Tipler;
Public Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type

Kullanılan Api Fonksiyonu;
Public Declare Function DrawEdge Lib "user32" _
    (ByVal hdc As Long, _
     qrc As RECT, _
     ByVal edge As Long, _
     ByVal grfFlags As Long) As Long

DrawEdge fonksiyonu belirtilen koordinatlara, belirtilen tipte çerçeve çizer.


mdlMain modülünün kodları:

Option Explicit

'Constant for game
Public Const COLUMNS  As Long = 4   ' Oyundaki toplam kolon sayisi
Public Const ROWS  As Long = 3      ' Oyundaki toplam satır sayisi
Public Const ORGX  As Long = 4      ' Oyun tablosunun baslangiç koordinatlari (x)
Public Const ORGY  As Long = 4      ' Oyun tablosunun baslangiç koordinatlari (y)
Public Const CELLW  As Long = 110   ' Oyundaki tek bir hücrenin genisligi
Public Const CELLH  As Long = 110   ' Oyundaki tek bir hücrenin yüksekligi

Public Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type

Public Declare Function DrawEdge Lib "user32" _
    (ByVal hdc As Long, _
     qrc As RECT, _
     ByVal edge As Long, _
     ByVal grfFlags As Long) As Long


mdlGDIPlus


Bu uygulamada kullanılan GDIPlus foksiyonları tanımlanmıştır.
GDIPlus fonksiyonlarının tamamı için GDI Analog Saat Örneği dökümanımı inceleyebiliriniz.

mdlGDIPlus modülünün kodları:

Option Explicit

Public Enum GpUnit  ' aka Unit
   UnitWorld      ' 0 -- World coordinate (non-physical unit)
   UnitDisplay    ' 1 -- Variable -- for PageTransform only
   UnitPixel      ' 2 -- Each unit is one device pixel.
   UnitPoint      ' 3 -- Each unit is a printer's point, or 1/72 inch.
   UnitInch       ' 4 -- Each unit is 1 inch.
   UnitDocument   ' 5 -- Each unit is 1/300 inch.
   UnitMillimeter ' 6 -- Each unit is 1 millimeter.
End Enum

' NOTE: Enums evaluate to a Long
Public Enum GpStatus   ' aka Status
    Ok = 0
    GenericError = 1
    InvalidParameter = 2
    OutOfMemory = 3
    ObjectBusy = 4
    InsufficientBuffer = 5
    NotImplemented = 6
    Win32Error = 7
    WrongState = 8
    Aborted = 9
    FileNotFound = 10
    ValueOverflow = 11
    AccessDenied = 12
    UnknownImageFormat = 13
    FontFamilyNotFound = 14
    FontStyleNotFound = 15
    NotTrueTypeFont = 16
    UnsupportedGdiplusVersion = 17
    GdiplusNotInitialized = 18
    PropertyNotFound = 19
    PropertyNotSupported = 20
End Enum

Public Type GdiplusStartupInput
    GdiplusVersion As Long              ' Must be 1 for GDI+ v1.0, the current version as of this writing.
    DebugEventCallback As Long          ' Ignored on free builds
    SuppressBackgroundThread As Long    ' FALSE unless you're prepared to call
                                        ' the hook/unhook functions properly
    SuppressExternalCodecs As Long      ' FALSE unless you want GDI+ only to use
                                        ' its internal image codecs.
End Type

Public Declare Function GdiplusStartup Lib "gdiplus" (token As Long, inputbuf As GdiplusStartupInput, Optional ByVal outputbuf As Long = 0) As GpStatus
Public Declare Sub GdiplusShutdown Lib "gdiplus" (ByVal token As Long)

Public Declare Function GdipCreateFromHDC Lib "gdiplus" (ByVal hdc As Long, graphics As Long) As GpStatus
Public Declare Function GdipDeleteGraphics Lib "gdiplus" (ByVal graphics As Long) As GpStatus

Public Declare Function GdipDrawImageRect Lib "gdiplus" (ByVal graphics As Long, ByVal image As Long, ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal Width As Single, ByVal Height As Single) As GpStatus
Public Declare Function GdipLoadImageFromFile Lib "gdiplus" (ByVal filename As String, image As Long) As GpStatus
Public Declare Function GdipDisposeImage Lib "gdiplus" (ByVal image As Long) As GpStatus
Public Declare Function GdipGetImageWidth Lib "gdiplus" (ByVal image As Long, Width As Long) As GpStatus
Public Declare Function GdipGetImageHeight Lib "gdiplus" (ByVal image As Long, Height As Long) As GpStatus
Public Declare Function GdipGetImagePixelFormat Lib "gdiplus" (ByVal image As Long, PixelFormat As Long) As GpStatus
Public Declare Function GdipCloneBitmapAreaI Lib "gdiplus" (ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal Width As Long, ByVal Height As Long, ByVal PixelFormat As Long, ByVal srcBitmap As Long, dstBitmap As Long) As GpStatusCCell


Bu class, oyundaki tek bir hücre bilgisini barındırır. (Bu hücreye ait resim bilgisi, sütun ve satır numarası vb...)

Bu class ta kullanılan değişken, fonksiyon, sub ve property;
*Değişkenler;
Dim m_nNewRow       As Long ' Oyunda karıştırılmış olan hücrelerde bu hücrenin yeni satır numarası
Dim m_nNewColumn    As Long ' Oyunda karıştırılmış olan hücrelerde bu hücrenin yeni sütun numarası
Dim m_nRow          As Long ' Hücredeki remin orjinal satır numarası
Dim m_nColumn       As Long ' Hücredeki remin orjinal sütun numarası
Dim m_nImage        As Long ' Hücredeki m_nRow ve m_nColumn a denk düşen resim parçası

*Foksiyon, Sub ve Property ler;
1- Public Sub SetImage(ByVal nImage As Long, ByVal nColumn As Long, ByVal nRow As Long)
    nImage: GDIPlus ile olusturulmus Image objesi
    nColumn: Bu hücrenin hangi kolonda bulunduğu bilgisi
    nRow: Bu hücrenin hangi satırda bulunduğu bilgisi

Fonksiyon, nImage olarak belirtilen genel resimdeki nColumn ve nRow koordinatlarına denk gelen resim parçasını class genelinde tanımlı olan m_nImage değişkenine kopyalar.

2- Public Function DrawImage(ByVal hDestDC As Long, ByVal nColumn As Long, ByVal nRow As Long, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long) As Long
    hDestDC: Çizilecek olan resmin çiziminin yapılacağı hDC alanı
    nColumn: Çizilecek olan resmin belirtilen yeni sütun numarası
    nRow: Çizilecek olan resmin belirtilen yeni satır numarası
    nX: Çizimin yapılacağı alanın X koordinat başlangıç değeri
    nY: Çizimin yapılacağı alanın Y koordinat başlangıç değeri

3- Public Sub SetPosition(ByVal nNewColumn As Long, ByVal nNewRow As Long)
    nNewColumn: Çizim sırasında kullanılacak olan yeni sütun numarası
    nNewRow: Çizim sırasında kullanılacak olan yeni satır numarası

4- Public Property Get NewRow() As Long
    Çizilecek resmin yeni satır numarası

5- Public Property Get NewColumn() As Long
    Çizilecek resmin yeni sütun numarası

6- Public Property Get Row() As Long
    Çizilecek resmin orjinal satır numarası

7- Public Property Get Column() As Long
    Çizilecek resmin orjinal sütun numarası

8- Private Sub Class_Terminate()
    Bu sub ta SetImage() fonksiyonu ile olusturulmus olan ve class genelinde tanımlı m_nImage objesi kaldırılır.


CCell classının kodları:

Option Explicit

Dim m_nNewRow       As Long
Dim m_nNewColumn    As Long
Dim m_nRow          As Long
Dim m_nColumn       As Long
Dim m_nImage        As Long

Public Sub SetImage(ByVal nImage As Long, ByVal nColumn As Long, ByVal nRow As Long)
    If nImage = 0 Then Exit Sub
    Dim nPixFormat As Long
    Dim nSrcWidth As Long
    Dim nSrcHeight As Long
    Dim nX As Long, nY As Long, nWidth As Long, nHeight As Long
    
    If m_nImage Then
        Call GdipDisposeImage(m_nImage)
        m_nImage = 0
    End If
    
    Call GdipGetImageWidth(nImage, nSrcWidth)
    Call GdipGetImageHeight(nImage, nSrcHeight)
    
    nWidth = (nSrcWidth - (nSrcWidth Mod COLUMNS)) / COLUMNS
    nHeight = (nSrcHeight - (nSrcHeight Mod ROWS)) / ROWS
    nX = nColumn * nWidth
    nY = nRow * nHeight
    m_nColumn = nColumn
    m_nRow = nRow
    m_nNewColumn = nColumn
    m_nNewRow = nRow
    
    Call GdipGetImagePixelFormat(nImage, nPixFormat)
    Call GdipCloneBitmapAreaI(nX, nY, nWidth, nHeight, nPixFormat, nImage, m_nImage)
End Sub

Public Function DrawImage(ByVal hDestDC As Long, ByVal nColumn As Long, ByVal nRow As Long, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long) As Long
    If m_nImage = 0 Then Exit Function
    Dim graphic As Long
    Dim rc As RECT
    
    nX = nColumn * CELLW + nX
    nY = nRow * CELLH + nY
    If GdipCreateFromHDC(hDestDC, graphic) <> Ok Then GoTo son:
    If GdipDrawImageRect(graphic, m_nImage, nX, nY, CELLW, CELLH) <> Ok Then GoTo son:
    
    rc.Left = nX
    rc.Right = rc.Left + CELLW
    rc.Top = nY
    rc.Bottom = rc.Top + CELLH
    DrawImage = DrawEdge(hDestDC, rc, 5, 15)
son:
    Call GdipDeleteGraphics(graphic)
End Function

Public Property Get NewRow() As Long
    NewRow = m_nNewRow
End Property

Public Property Get NewColumn() As Long
    NewColumn = m_nNewColumn
End Property

Public Property Get Row() As Long
    Row = m_nRow
End Property

Public Property Get Column() As Long
    Column = m_nColumn
End Property

Public Sub SetPosition(ByVal nNewColumn As Long, ByVal nNewRow As Long)
    m_nNewColumn = nNewColumn
    m_nNewRow = nNewRow
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
    If m_nImage Then
        Call GdipDisposeImage(m_nImage)
        m_nImage = 0
    End If
End Sub


CTable


Bu class oyunun genel tablo yapısını barındırır. Hücre kontrolleri bu klas üstünden yapılmaktadır.

Bu class ta kullanılan değişken, fonksiyon, sub ve property;
*Değişkenler;
Dim m_mxTable(COLUMNS - 1, ROWS - 1)    As New CCell
m_mxTable matrisi belirtilen COLUMNS ve ROWS sabitleri kadar CCell class ları bilgilerini saklar.
COLUMNS ve ROWS değerlerini değiştirerek oyunu zorlaştırabilirsiniz. Bunu parametrik yapmadım. İsterseniz menüye bu özelliği ekleyebilirsiniz.

*Foksiyon, Sub ve Property ler;
1- Public Function LoadPicture(ByVal sFileName As String) As Boolean
    sFileName: Belirtilen resim dosyasini yükler. Bu fonksiyonda resim, GDIPlus kullanılarak yüklenmiştir.

2- Private Sub RefreshTable(ByVal nImage As Long)
    nImage: LoadPicture fonksiyonunda yüklenen resim Image (GDIPlus) olarak bu fonksiyona gönderilir. Bu fonksiyon vasıtası ile resim parçalara ayrılır ve CCell hücrelerine set edilir.

3- Public Sub DrawTable(ByVal hDestDC As Long, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long)
    hDestDC: Oyunun çizileceği genel resim alanının hDC değeri.
    nX: Oyunun çizileceği alanın başlangıç X koordinatı.
    nY: Oyunun çizileceği alanın başlangıç Y koordinatı.
Bu fonksiyon, karıştırılmış olan resim parçalarını karıştırıldığı şekli ile hDestDC alanına çizer.

4- Public Sub DrawPreview(ByVal hDestDC As Long, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long)
    hDestDC: Oyunun çizileceği genel resim alanının hDC değeri.
    nX: Oyunun çizileceği alanın başlangıç X koordinatı.
    nY: Oyunun çizileceği alanın başlangıç Y koordinatı.
Bu fonksiyon, karıştırılmış olan resim parçalarını orjinal şekli ile hDestDC alanına çizer. Fonksiyonun amacı, oyun sırasında kullanıcının genel resmi görmesi için kullanılır.

5- Public Sub NewGame()
    Yeni oyun için mevcut olan hücreleri random olarak karıştırır. Karıştırma işleminde karıştırılan hücrelerden tekrar orjinal resme ulaşılabilmesi için bu fonksiyon içindeki karıştırma tekniği kullanılmıştır.

6- Public Function HitTest(ByVal nX As Long, ByVal nY As Long) As CCell
    Belirtilen nX ve nY koordinatlarındaki hücreyi döndürür. Mouse ile forma tıklandığında, hangi hücrenin seçildiği, bu fonksiyon yardımı ile belirlenir.

7- Public Property Get EndOfGame() As Boolean
    Bu fonsiyon, orjinal satır ve sütun numaraları ile oyun boyunca kullanıcı tarafından değiştirilen yeni satır ve sütun numaralarını karşılaştırır. Tüm satır ve sütunlar birbirine eşit ise oyunun tamamlandığına dair True değerini döndürür.

8- Public Sub Click(ByVal nX As Long, ByVal nY As Long)
    Mouse ile form üstünde tıklanan noktanın X ve Y koordinatları bu fonksiyona gönderilir. Bu fonksiyon belirtilen noktadaki hücrenin sağ, sol, yukarı ve aşağı hareket edebilme kabiliyetini kontrol ederek hücrenin satır ve sütun numarasını değiştirerek yeni yerine tayin eder.

9- Private Sub ChangeItem(item1 As CCell, item2 As CCell)
    Belirtilen iki hücrenin Row ve Column değerlerini yer değiştirir. "Click" fonksiyonu tarafından kullnılır.CTable classının kodları:

Option Explicit

Dim m_mxTable(COLUMNS - 1, ROWS - 1)    As New CCell

Public Function LoadPicture(ByVal sFileName As String) As Boolean
    Dim nImage As Long

    If GdipLoadImageFromFile(StrConv(sFileName, vbUnicode), nImage) <> Ok Then
        Exit Function
    End If

    Call RefreshTable(nImage)
    Call GdipDisposeImage(nImage)
    LoadPicture = True
End Function

Private Sub RefreshTable(ByVal nImage As Long)
    'ilk degerler set edilir.
    Dim i As Long, j As Long
    For j = 0 To ROWS - 1
        For i = 0 To COLUMNS - 1
            With m_mxTable(i, j)
                Call .SetImage(nImage, i, j)
            End With
        Next i
    Next j
End Sub

Public Sub DrawTable(ByVal hDestDC As Long, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long)
    Dim i As Long, j As Long
    
    'karistirilmis olan hücreler
    'ekrana çizdirilir.
    For j = 0 To ROWS - 1
        For i = 0 To COLUMNS - 1
            With m_mxTable(i, j)
                If .Column > 0 Or .Row > 0 Then
                    Call .DrawImage(hDestDC, .NewColumn, .NewRow, nX, nY)
                End If
            End With
        Next i
    Next j
End Sub

Public Sub DrawPreview(ByVal hDestDC As Long, ByVal nX As Long, ByVal nY As Long)
    Dim i As Long, j As Long
    
    'Normal resmin tamami gösterilir.
    For j = 0 To ROWS - 1
        For i = 0 To COLUMNS - 1
            With m_mxTable(i, j)
                Call .DrawImage(hDestDC, i, j, nX, nY)
            End With
        Next i
    Next j
End Sub

Public Sub NewGame()
    'Bu bölümde hücreleri karistirarak
    'yeni bir oyun olusturuyoruz
    'karistirma islemi neticesinde
    'mutlaka, çözülebilir bir oyun olusturulur.
    
    Dim n1 As Long
    Dim i As Long, j As Long
    Dim nCol As Long, nRow As Long
    Dim spaceItem As CCell
    Dim item1 As CCell
    
    Set spaceItem = m_mxTable(0, 0)
    For n1 = 0 To 100
        nCol = 2 * Rnd(999) - 1 + spaceItem.NewColumn
        nRow = 2 * Rnd(999) - 1 + spaceItem.NewRow
        
        If nCol < 0 Then nCol = spaceItem.NewColumn + 1
        If nRow < 0 Then nRow = spaceItem.NewRow + 1
        If nCol >= COLUMNS Then nCol = spaceItem.NewColumn - 1
        If nRow >= ROWS Then nRow = spaceItem.NewRow - 1
        
        Set item1 = HitTest(nCol * CELLW + ORGX, nRow * CELLH + ORGY)
        Debug.Assert Not item1 Is Nothing
        Call ChangeItem(item1, spaceItem)
    Next n1
End Sub

Public Function HitTest(ByVal nX As Long, ByVal nY As Long) As CCell
    Dim i As Long, j As Long
    Dim item1 As CCell
    Dim nColumn As Long, nRow As Long
    nX = nX - ORGX
    nY = nY - ORGY
    
    If nX < 0 Or nX > (CELLW * COLUMNS) Then Exit Function
    If nY < 0 Or nY > (CELLH * ROWS) Then Exit Function
    
    nColumn = (nX - (nX Mod CELLW)) / CELLW
    nRow = (nY - (nY Mod CELLH)) / CELLH
    For j = 0 To ROWS - 1
        For i = 0 To COLUMNS - 1
            Set item1 = m_mxTable(i, j)
            If item1.NewColumn = nColumn And item1.NewRow = nRow Then
                Set HitTest = item1
                Set item1 = Nothing
                Exit Function
            End If
            Set item1 = Nothing
        Next i
    Next j
End Function

Public Property Get EndOfGame() As Boolean
    Dim item1 As CCell
    Dim i As Long, j As Long
    
    For j = 0 To ROWS - 1
        For i = 0 To COLUMNS - 1
            Set item1 = m_mxTable(i, j)
            If item1.NewColumn <> i Or item1.NewRow <> j Then
                Set item1 = Nothing
                Exit Property
            End If
            Set item1 = Nothing
        Next i
    Next j
    EndOfGame = True
End Property

Public Sub Click(ByVal nX As Long, ByVal nY As Long)
    Dim selCell As CCell
    Dim spaceCell As CCell
    Dim n1 As Long, n2 As Long
    
    Set selCell = HitTest(nX, nY)
    If selCell Is Nothing Then Exit Sub
    Set spaceCell = m_mxTable(0, 0)
    
    n1 = Abs(selCell.NewColumn - spaceCell.NewColumn)
    n2 = Abs(selCell.NewRow - spaceCell.NewRow)
    If (n1 = 0 And n2 = 1) Or (n1 = 1 And n2 = 0) Then
        Call ChangeItem(selCell, spaceCell)
    End If
End Sub

Private Sub ChangeItem(item1 As CCell, item2 As CCell)
    Dim nCol As Long, nRow As Long
    
    nCol = item1.NewColumn
    nRow = item1.NewRow
    Call item1.SetPosition(item2.NewColumn, item2.NewRow)
    Call item2.SetPosition(nCol, nRow)
End Sub


frmMain


Bu form oyunun çizildiği genel alandır.
Bu form da kullanılan değişken, fonksiyon, sub ve property;

*Değişkenler;
Dim m_objTable As New CTable ' Genel oyun tablo objesi
Dim m_bDisabled As Boolean ' Oyununda mouse faaliyetlerini kontrol eder (kullanılır veya kullanılamaz)
Dim m_nToken As Long ' GDIPlus dll dosyasının yüklenme bilgisini barındırır.

*Foksiyon, Sub ve Property ler;
1- Private Sub Form_Load()
    Form yüklenirken, formun scalemode bölümü ayarlanır ve GDIPlus apisi yüklenir.

2- Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Kullanılan m_objTable objesi kaldırılır. GDIPlus apisi kaldırılır.

3- Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
    Mouse koordinatlarına göre tablodaki resmin pozisyonu değiştirilir. Oyunun kazanılıp-kazanılmadığı bu fonksiyonda kontrol edilir.

4- Private Sub DrawPreview()
    Orjinal resmin tamamı çizilir.

5- Private Sub DrawTable()
    Oyunun kendisi çizilir.

6- Private Sub Timer1_Timer()
    Preview ekranı belirtilen süre boyunca kullanıcıya gösterilir. Timer süresi değiştirilerek bu süre artırılıp azaltılabilir.

7- Private Sub miOpen_Click()
    Oyunda kullanılacak resim yüklenir.

8- Private Sub miNewGame_Click()
    Yeni oyun hazırlanır. Bu menü her seçildiğinde, random olarak yeni bir oyun ekranı hazırlanır.

9- Private Sub miPreview_Click()
    Oyunun yüklenmiş olan genel resmini kullanıcıya hatırlatmak için bu menü kullanılır.

10- Private Sub miExit_Click()
    Uygulama kapatılır.frmMain formunun kodları:

Option Explicit

Dim m_objTable As New CTable
Dim m_bDisabled As Boolean
Dim m_nToken As Long

Private Sub Form_Load()
    Dim GpInput As GdiplusStartupInput
    Me.ScaleMode = vbPixels
    
    ' Load the GDI+ Dll
    GpInput.GdiplusVersion = 1
    If GdiplusStartup(m_nToken, GpInput) <> Ok Then
        MsgBox "Error loading GDI+!", vbCritical
        Unload Me
    End If
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Set m_objTable = Nothing
    ' Unload the GDI+ Dll
    Call GdiplusShutdown(m_nToken)
End Sub

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
    If Button = 1 And (Not m_bDisabled) Then
        Call m_objTable.Click(x, y)
        Call DrawTable
        If m_objTable.EndOfGame Then
            m_bDisabled = True
            Call DrawPreview
            If MsgBox("Tebrikler kazandınız?" & vbNewLine & "Yeni bir oyun oynamak ister misiniz?", vbDefaultButton2 + vbYesNo, "Tebrikler") = vbYes Then
                Call miNewGame_Click
            End If
        End If
    End If
End Sub


Private Sub miExit_Click()
    Unload Me
End Sub

Private Sub miNewGame_Click()
    Call m_objTable.NewGame
    Call DrawTable
End Sub

Private Sub miOpen_Click()
    openDLG.filename = vbNullString
    openDLG.Filter = "All Pictures (*.bmp; *.jpeg; *.jpg)|*.bmp; *.jpeg; *.jpg|BMP File (*.bmp)|*.bmp|JPEG File (*.jpg; *.jpeg)|*.jpg; *.jpeg"
    Call openDLG.ShowOpen
    If openDLG.filename <> vbNullString Then
        If m_objTable.LoadPicture(openDLG.filename) Then
            miNewGame.Enabled = True
            miPreview.Enabled = True
            Call miNewGame_Click
        End If
    End If
End Sub

Private Sub miPreview_Click()
    If Not m_bDisabled Then
        m_bDisabled = True
        Call DrawPreview
        Timer1.Enabled = True
    End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
    If m_bDisabled Then
        Timer1.Enabled = False
        Call DrawTable
        m_bDisabled = False
    End If
End Sub

Private Sub DrawPreview()
    Me.Cls
    m_objTable.DrawPreview Me.hdc, ORGX, ORGY
    Me.Refresh
End Sub

Private Sub DrawTable()
    Me.Cls
    m_objTable.DrawTable Me.hdc, ORGX, ORGY
    Me.Refresh
End Sub


Uygulama kaynak kodlarını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
Dosyayı indirmek için

Tıklayınız

Gökhan ERDOĞDU
Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=